Baza wiedzy

Przeczytaj najnowsze artykuły

Artykuły

Zabezpieczenie potrzeb rodziny w sprawie o rozwód a pełnoletniość dzieci

W sprawie o rozwód, sąd na wniosek jednego z małżonków może orzec o obowiązku przyczyniania się do zaspokajania potrzeb rodziny, obejmujących także koszty utrzymania pełnoletnich dzieci. Uchwała SN z 28.11.2012 r., III ...

Czytaj dalej
Artykuły

Historia jednego klienta

Ustanowienie rozdzielności majątkowej i dysponowanie przez każdego z małżonków odrębną masą majątkową nie oznacza, że w stosunkach między małżonkami nie może dochodzić do zdarzeń powodujących nieuzasadnione wzbogacenie się jednego z ...

Czytaj dalej
Artykuły

Skarga pauliańska. Co to za instytucja i dlaczego należy ją znać?

Wygranie sporu sądowego i uzyskanie prawomocnego orzeczenia zasądzającego określoną kwotę pieniężną nie zawsze jest wystarczające dla realizacji roszczeń wierzyciela. Zdarza się bowiem często, że dłużnik, wiedząc, iż koniecznym będzie zaspokojenie ...

Czytaj dalej
Artykuły

Kiedy ustalać można nierówne udziały w majątku wspólnym. 

Zgodnie z treścią art. 43 § 2 krio każdy z małżonków może żądać, aby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się ...

Czytaj dalej
Artykuły

Jak wycenić wartość nieruchomości wspólnej obciążonej hipoteką.

Zgodnie z treścią wyroku SN z dnia 20 kwietnia 2011 roku (I CSK 661/10, OSNC – Zb. dodatkowy 2012 nr 3, poz. 31, str. 41, Legalis 2011) w sprawach działowych ...

Czytaj dalej
Artykuły

Kiedy nieruchomość nabyta w czasie trwania wspólności majątkowej wchodzi do majątku wspólnego a kiedy do majątku osobistego każdego z małżonków.

Zgodnie z art. 31 § 1 k.r.i o. z chwilą zawarcia małżeństwa powstajepomiędzy małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez ...

Czytaj dalej
Artykuły

Czy po ogłoszeniu upadłości jednego z małżonków po rozwodzie lub separacji oraz po ustaniu wspólności wspólności małżeńskiej majątkowej można prowadzić postępowanie o podział majątku wspólnego?

Zgodnie z treścią art.124 ust.1 Prawa Upadłościowego (ustawa Prawo upadłościowe i naprawcze z dnia 28.03.2003 roku, z późn. zm., Dz.U Nr 60, poz. 535), jeżeli małżonkowie pozostawali w ustroju wspólności ...

Czytaj dalej
Artykuły

Bezprawne uprowadzenie dziecka za granicę. Konwencja haska dotycząca wydawania dzieci. Jak to działa?

W dzisiejszych czasach możemy zaobserwować stale rosnącą liczbę związków i małżeństw zawieranych z osobami innej narodowości oraz pochodzenie dzieci od rodziców z różnych krajów. Przemieszczanie się rodzin pomiędzy państwami celem ...

Czytaj dalej